top of page

БАГА НАСНЫ ХҮҮХДИЙН БОЛОВСРОЛ, ХӨГЖИЛ

​ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
  • Бага насны хүүхдийн хөгжлийн талаархи мэдлэгийг дээшлүүлэх

  • Бага насны зайн сургалтын иж бүрдэл

АМЖИЛТ
  • 2014 онд Бага насны хүүхдийн хөгжил, хоцрогдлын талаархи эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлага

  • 2015 онд Баянзүрх, Багануур дүүрэг, Төв аймгийн цэцэрлэгийн сургуулийн өмнөх насны эцэг эхчүүдтэй харилцах дэвтэр

  • 2018 онд 3000 хүүхдэд зориулсан зайны сургалтын багц боловсруулах үйл ажиллагаа. Говь-Алтай, Баянхонгор аймаг, Баянзүрх, Хан-Уул дүүргийн сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудтай хамтрав.

bottom of page