top of page

БОЛОВСРОЛД ТЭГШ ХАМРУУЛАХЫН ТӨЛӨӨ НӨЛӨӨЛӨЛ, СУДАЛГАА

​ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
  • Дохионы хэлээр харилцдаг сонсголгүй хүүхдүүдийг эрт үед хөгжүүлэх

  • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн сонгогчдын боловсролын хөтөлбөр

АМЖИЛТ
  • Ярьдаг гар - Сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй  эцэг эх дохионы хэлээр харилцахад сургах 20 видео хичээл

  • Сонгогчийн боловсролыг 21 аймаг, Улаанбаатар хотын 9 дүүрэг, 29 дүгээр сургуулийн 1500 сонсголын бэрхшээлтэй иргэдэд  дохионы хэлээр олгосон.

  • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн сонгогчдын боловсролыг дээшлүүлэх санаачилга

       -  20 хөгжлийн бэрхшээлтэй сонгуулийн ажиглагч бэлтгэн мэдээлэл, санал авах байрны

          хүртээмжид хөндлөнгийн мониторинг​

       -  Бүх нийтэд хүртээмжтэй сонгогчийн боловсрол олгох 6 видео хичээл

       -  3500 гаруй сонгуульд ажиллах төрийн албан хаагчдад Хүртээмжтэй сонгууль зохион

           байгуулах сургалт

bottom of page